Medical / Health Terms in Filipino

I feel better mabuti na ho ang pakiramdam ko
I feel worst mas masama ho ang pakiramdam ko
can i have a receipt for my insurance? maaari ho bang makahingi ng resibo para sa insyurans ko?
illness sakit
painful masakit 
is ill, a person who is ill may sakit 
fever lagnat 
has a fever may lagnat 
headache sakit ng ulo 
stomachache sakit ng tiyan 
has headache masakit ang ulo 
has stomachache masakit ang tiyan 
seething pain, like a fresh wound mahapdi 
feeling cold, chilly giniginaw 
feeling dizzy, nauseated nahihilo 
no appetite walang gana 
lethargic matamlay 
swollen maga 
swelling namamaga 
puss nana' 
blurry malabo 
blurry eyesight malabo ang mata 
blood pressure presyon 
high blood alta presyon 
heart disease sakit sa puso 
breath hinga 
to breathe huminga 
cannot breathe hindi makahinga 
tired pagod 
tired hapo' 
cut hiwa 
cut by a knife or sharp object nahiwa 
numb ngalay 
cough ubo 
coughing umuubo 
colds sipon 
having colds sinisipon 
phlegm plema 
running phlegm uhog 
runny nose inuuhog 
deaf bingi 
blind bulag 
mute pipi 
disabled (leg/feet) pilay 
bruised bugbog 
dead patay 
killed pinatay 
medicine gamot 
under medication/doctor's supervision ginagamot 
surgery opera 
underwent surgery inopera/naoperahan 
hospital ospital 
nurse nars 
doctor doktor 
dentist dentista 
hit by a vehicle nasagasaan 
unconscious walang malay 
went unconscious nawalang malay 
hungry gutom 
thirsty uhaw 
bitter mapait 
sweet matamis 
no taste walang lasa 
no sense of taste/bland walang panlasa 
throat lalamunan 
sore throat masakit ang lalamunan 
pregnant buntis 
menstruation regla 
acne, pimples tagihawat 
broken/decayed tooth sirang ngipin 
pull bunot 
to extract tooth magpabunot ng ngipin 
tooth filling pasta 
to have tooth filling magpapasta 

Body Parts

tooth/teeth ngipin/mga ngipin 
mouth bibig 
ear tenga 
lips labi 
face mukha 
nose ilong 
cheek pisngi
eyebrow kilay 
hand kamay 
foot paa 
arm braso 
finger daliri 
Sponsored