Occasional Greetings in Filipino / Tagalog

Happy birthday to you Maligayang bati sa iyong kaarawan.
May God bless you with many more birthdays to come. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng marami pang kaarawan.
Congratulations/Best wishes on your wedding. Maligayang bati sa iyong kasal
Congratulations on your graduation. Maligayang bati sa iyong pagtatapos.
Merry Christmas. Maligayang Pasko.
Happy New Year Manigong bagong taon
Best wishes Maligayang bati
We'd like to express our condolences in your hour of sorrow Kami po ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati
Please accept our sincerest condolences Tanggapin po ninyo ang aming taos- pusong pakikiramay
Please accept my sincerest apologies. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking pagkakamali
Please forgive us for our mistakes Patawarin po ninyo ang aming mga pagkakamali
I am sincerely thankful/grateful Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat
I would like to thank you for your great help to us Nagpapasalamat po ako sa inyong napakalaking tulong sa amin
I really can't (or don't know how to) thank you enough for your kindness Hindi ko alam kung papaano ko po kayo mapapasalamatan sa inyong kabutihan
Sponsored